4COOP SP. Z O.O.
SPÓŁKA NON-PROFIT – PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE

4coop sp. z o.o. działa w formule spółki non-profit. Oznacza to, iż gromadzone w obrocie gospodarczym zyski służą realizacji przyjętych celów społecznych. Spółka, jako przedsiębiorstwo społeczne (podmiot ekonomii społecznej), działa w celu prowadzenia działalności społecznie użytecznej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Prowadzona działalność gospodarcza stanowi główne źródło finansowania katalogu nadrzędnych celów jej funkcjonowania.

CELE FUNKCJONOWANIA 4COOP SP. Z O.O.

Cele funkcjonowania 4coop sp. z o.o., na które przeznaczany jest zysk wypracowany z prowadzonej działalności gospodarczej obejmują:

 1. wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej, w szczególności poprzez:
  a) działalność rozwojową świadczoną na rzecz podmiotów ekonomii społecznej;
  b) współpracę z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej i wspieranie ich działalności;
  c) tworzenie i prowadzenie sieci współpracy i powiązań typu klastrowego podmiotów ekonomii społecznej;
  d) promocję działalności podmiotów ekonomii społecznej w kraju i za granicą,
 2.  społeczną i zawodową reintegrację osób będących członkami grup społecznie; marginalizowanych (ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych), w tym tworzenie dla tych osób miejsc pracy oraz warunków ich rozwoju i funkcjonowania społeczno-zawodowego w środowisku lokalnym,
 3. wspieranie rozwoju zawodowego, naukowego i artystycznego osób zainteresowanych aktywnością zawodową i wolontariatem w obrębie sektora ekonomii społecznej.

W swoich działaniach i realizacji przyjętych celów 4coop sp. z o.o. w sposób priorytetowy traktuje środowisko lokalne w którym działa. Na co dzień wspiera działalność Centrum Ekonomii Społecznej w Przelewicach (prowadzonego przez OWES dla regionu stargardzkiego) oraz  angażuje swoje zasoby w rozwój aktywności społeczno-kulturalnej powiatu pyrzyckiego,  gminy Przelewice oraz miasta Szczecin.

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W FORMULE NON-PROFIT

Spółka, jak każdy inny podmiot rynkowy dąży do maksymalizacji zysku. Charakteryzująca ją formuła non-profit oznacza, iż Spółka funkcjonując w realiach rynkowych podporządkowuje prowadzoną działalność gospodarczą określonym powyżej celom społecznym i  nie dystrybuuje zysku pomiędzy udziałowców.  W całości przeznacza go na prowadzenie działalności pożytku publicznego – w tym na reintegrację społeczną i zawodową – oraz wzmocnienie potencjału spółki jako przedsiębiorstwa społecznego. Jako przedsiębiorstwo społeczne dąży do ułatwiania dostępu na rynek pracy osobom niepełnosprawnych oraz wywodzącym się z innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na co dzień buduje relacje gospodarcze oraz współpracuje z dostawcami i podwykonawcami z sektora ekonomii społecznej. 

Więcej o obszarach działalności rynkowej 4coop sp. z o.o. przeczytasz na stronie: NASZA OFERTA