ROZWÓJ I WSPÓŁPRACA

DEVELOPMENT AND COOPERATION

;

4coop sp. z o.o. działa w formule spółki non-profit. Oznacza to, iż gromadzone w obrocie gospodarczym zyski służą realizacji przyjętych celów społecznych. Spółka, jako przedsiębiorstwo społeczne (podmiot ekonomii społecznej), działa w celu prowadzenia działalności społecznie użytecznej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Prowadzona działalność gospodarcza stanowi główne źródło finansowania katalogu nadrzędnych celów jej funkcjonowania.

CELE FUNKCJONOWANIA 4COOP SP. Z O.O.

Cele funkcjonowania 4coop sp. z o.o., na które przeznaczany jest zysk wypracowany z prowadzonej działalności gospodarczej obejmują:

 1. wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej, w szczególności poprzez:
  a) działalność rozwojową świadczoną na rzecz podmiotów ekonomii społecznej;
  b) współpracę z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej i wspieranie ich działalności;
  c) tworzenie i prowadzenie sieci współpracy i powiązań typu klastrowego podmiotów ekonomii społecznej;
  d) promocję działalności podmiotów ekonomii społecznej w kraju i za granicą,
 2.  społeczną i zawodową reintegrację osób będących członkami grup społecznie; marginalizowanych (ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych), w tym tworzenie dla tych osób miejsc pracy oraz warunków ich rozwoju i funkcjonowania społeczno-zawodowego w środowisku lokalnym,
 3. wspieranie rozwoju zawodowego, naukowego i artystycznego osób zainteresowanych aktywnością zawodową i wolontariatem w obrębie sektora ekonomii społecznej.

W swoich działaniach i realizacji przyjętych celów 4coop sp. z o.o. w sposób priorytetowy traktuje środowisko lokalne w którym działa. Na co dzień wspiera działalność Centrum Ekonomii Społecznej w Przelewicach (prowadzonego przez OWES dla regionu stargardzkiego) oraz  angażuje swoje zasoby w rozwój aktywności społeczno-kulturalnej powiatu pyrzyckiego,  gminy Przelewice oraz miasta Szczecin.

 

KONTAKT / CONTACT:

4COOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane teleadresowe:
74-210 Przelewice 17, Polska
Tel.: +48 91 404 06 30,  Email: [email protected]
strona internetowa: 4coop.eu

Dane rejestrowe:
Nazwa skrócona: 4coop sp. z o.o.
KRS: 0000706948, NIP: 8531521090, REGON: 368879145
Akta rejestrowe Spółki znajdują się w XIII Wydziale Gospodarczym KRS, Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.000,00 zł.

4coop sp. z o.o. zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia pod numerem 19371
oraz w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.32/00113/2018.

Zarząd:
Paweł Klimek – Prezes Zarządu

[EN]:
4COOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [Ltd]
74-210 Przelewice 17, Poland
Tel.: +48 91 404 06 30,  Email: contact(at)4coop.eu
Tax Identification Number (NIP): PL 8531521090
The National Official Business Register of Entities of the National Economy Number (REGON) 368879145,

The Company is registered in the Register of Entrepreneurs  maintained by the Szczecin-Centrum Court, XIII Commercial Division of the National Court Register (KRS) under no.: 0000706948, with fully paid-up share capital of PLN: 10,000.00.

Asystent Pracodawcy

Asystent Pracodawcy jest skierowaną do pracodawców inicjatywą prozatrudnieniową wspieraną przez Zachodniopomorski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, której celem jest popularyzacja i wsparcie procesu zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Wspólnie z „4C Centrum Ekonomii Społecznej” Sp. z o.o. (non-profit) świadczymy wyspecjalizowane usługi doradcze i szkoleniowe skierowane do zachodniopomorskich pracodawców powiązane z procesami reintegracyjnymi skierowanymi do osób z niepełnosprawnością

asystenpracodawcy.pl

PCIT Przelewice

Wspierając rozwój lokalny i realizując misję przedsiębiorstwa społecznego prowadzimy w Przelewicach certyfikowane centrum informacji turystycznej. Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej (PCIT) stworzone zostało wspólnie ze Stowarzyszeniem na Południe od Szczecina na terenie Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. Cechą wyróżniającą PCIT w skali regionu i kraju jest sieciowanie i promowanie oferty turystyki społecznej (ofert turystycznej podmiotów ekonomii społecznej). Działalność PCIT ukierunkowana jest na rozwój zachodniopomorskich produktów turystycznych.

Sklep ekonomii społecznej i lokalnych twórców

Dążąc do synergii naszych działań na terenie PCIT stworzyliśmy unikatową przestrzeń wystawienniczą i sklep, w którym można poznać i nabyć efekty rzemieślniczej pracy podmiotów ekonomii społecznej i lokalnych wytwórców. Dzięki temu przedsięwzięciu staramy się w sposób bezpośredni promować ofertę naszych Partnerów zrzeszonych w klastrze przedsiębiorstw społecznych 4cooperative oraz wzmacniać i promować twórczość lokalną.

Centrum Aktywności i Dialogu

W swoich działaniach w sposób priorytetowy traktujemy środowisko, w którym działamy. Znając potrzeby i wyzwania, z którymi mierzą się na co dzień lokalni liderzy powołaliśmy i prowadzimy w Przelewicach Centrum Aktywności i Dialogu, którego celem jest infrastrukturalne i merytoryczne wzmocnienie ich działań w oparciu o przestrzeń społeczno-kulturalną zlokalizowana w Oranżerii Ogrodu oraz cykl szkoleń, spotkań działań animacyjnych. Inicjatywa CAiD możliwa jest dzięki wsparciu Zachodniopomorskiego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i stanowi uzupełnienie działań prowadzonych przez Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Kooperatywa Łaźnia

Kooperatywa Łaźnia to zlokalizowana w szczecinie kawiarnia społeczna z salami warsztatowymi i szkoleniowymi, w których realizowane są projekty aktywizujące osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz integrujące lokalne społeczności. Wieloletnia i ścisła współpraca z inicjatorami Łaźni – 4C Centrum Ekonomii Społecznej Sp. z o.o. i Fundacją Pod Aniołem pozwala nam sytuować się w gronie kooperatywy animującej to otwarte miejsce spotkań współtworzone przez szczecinian.

OFERTA 4COOP SP. Z O.O.

obejmuje swoim zakresem szeroko rozumiane usługi rozwojowe kierowane do grupy przedsiębiorców i pracodawców reprezentujących wszystkie sektory rynku.

SZKOLENIA I DORADZTWO

W bieżącej działalności wspieramy naszych klientów zarówno w powiązanym bezpośrednio z naszą specjalizacją obszarze bieżącego i strategicznego rozwoju działalności organizacji, jak i w bardzo specyficznych, wynikających z potrzeb naszych klientów dedykowanych tematach szkoleń i doradztwa specjalistycznego.

W stałej ofercie szkoleniowo-doradczej świadczymy wsparcie m.in w obszarach: zarządzania i organizacji, HR, obsługi klienta, badań i analizy rynku, pozyskiwania dotacji i refundacji ze środków publicznych publicznych (w tym z PUP i PFRON), a także bieżącej, pozasądowej obsługi prawnej organizacji w obrocie gospodarczym.

AGENCJA ZATRUDNIENIA

Realizując naszą misję społeczną wspieramy naszych klientów w wyspecjalizowanym obszarze pośrednictwa pracy. Jako agencja zatrudnienia (nr. ew. KRAZ: 19371) specjalizujemy się w usługach pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego osób z niepełnosprawnością. Łącząc potencjał współpracujących z nami Partnerów jesteśmy w stanie zaoferować współpracującym z nami pracodawcom kompleksową obsługę zarówno w zakresie procesów rekrutacyjnych i zatrudnieniowych jak i szkoleń oraz doradztwa finansowo-kadrowego związanego z rozliczaniem i refundacją wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami.

ROZWÓJ HANDLOWY

Dla naszych klientów budujemy na co dzień relacje sprzedażowe B2C i B2B starając się łączyć narzędzia marketingowe z potencjałem współczesnych rozwiązań sprzedażowych takich jak e-commerce, telesprzedaż czy vanselling. Tworząc krajowe i międzynarodowe relacje gospodarcze staramy się przybliżać globalne rynki dla współpracujących z nami przedsiębiorstw, podmiotów ekonomii społecznej i indywidualnych wytwórców.

Dedykowaną gałęzią naszej działalności jest specjalistyczne wsparcie rozwojowe skierowane do sektora ekonomii społecznej, które bazuje na wieloletnich doświadczeniach współpracy z funkcjonującymi na polskim rynku podmiotami ekonomii społecznej i przedsiębiorstwami społecznymi.

KOMPLEKSOWE USŁUGI ROZWOJOWE

Wspólnie z naszymi partnerami współtworzymy współtworzymy Kooperatywę Łaźnia, jak i Sieć Przedsiębiorców Społecznych 4cooperative. Reprezentując potencjał sieci oferujemy naszym klientom kompleksowe i dostosowane do ich potrzeb oferty rozwojowe obejmujące m.in takie obszary jak: analizę rynku, doradztwo strategiczne, kompleksowe usługi marketingowe, wsparcie procesu projektowania innowacyjnego produktu/usługi, doradztwo wdrożeniowe, ewaluację. Bazując na potencjale naszych partnerów gospodarczych pośredniczymy dla naszych klientów w budowaniu efektywnych kosztowo, generujących społeczną wartość dodaną, łańcuchów produkcji, dostaw i usług w obrębie sektora ekonomii społecznej.

KAŻDEGO DNIA

wspieramy naszych klientów w optymalizacji kosztów prowadzenia działalności pomagając pozyskać komplementarne względem naszych usług preferencyjne mechanizmy finansowe, dotacyjne czy rozwojowe.

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
W FORMULE NON-PROFIT

Spółka, jak każdy inny podmiot rynkowy dąży do maksymalizacji zysku. Charakteryzująca ją formuła non-profit oznacza, iż Spółka funkcjonując w realiach rynkowych podporządkowuje prowadzoną działalność gospodarczą określonym powyżej celom społecznym i  nie dystrybuuje zysku pomiędzy udziałowców.

W całości przeznacza go na prowadzenie działalności pożytku publicznego – w tym na reintegrację społeczną i zawodową – oraz wzmocnienie potencjału spółki jako przedsiębiorstwa społecznego. Jako przedsiębiorstwo społeczne dąży do ułatwiania dostępu na rynek pracy osobom niepełnosprawnych oraz wywodzącym się z innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na co dzień buduje relacje gospodarcze oraz współpracuje z dostawcami i podwykonawcami z sektora ekonomii społecznej.